RIB EYE STEAK

RIB EYE STEAK

44

Smashed Potatoes, Grilled Portobello Mushrooms, Garlic, Rosemary